YoU’eR mY sUnsHIne.

http://yea.blogbus.com/files/1160840427.gif

今日登录bus,看到了第1000条留言,截了下来。
因为越来越少的给别人留言,这里也就越来越冷清。
只是知道你会来看,看完后,关掉。
我能捕捉到你关掉时的眼神。

http://yea.blogbus.com/files/1160840234.jpg

http://yea.blogbus.com/files/1160840272.jpg

http://yea.blogbus.com/files/1160840355.jpg

http://yea.blogbus.com/files/1160840386.jpg